NGN eService

Next Generation Network Solution in Thailand

การประยุกต์ใช้งานบนอินเตอร์เน็ต

การรับ-ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลระหว่างกัน
การใช้คอมพิวเตอร์ในที่ห่างไกล
การเรียกค้นข้อมูลข่าวสาร
การอ่านข่าวจากกลุ่มข่าว
การสนทนาบนเครือข่าย
การบริการสถานีวิทยุและโทรทัศน์บนเครือข่าย

Advertisements

Filed under: NGN News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: